Archiwa tagu: I Niedziela Adwentu

Czytania — I Niedziela Adwentu — 29.11.2015

I Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza (Jr 33, 14-16).
Psalm Responsoryjny (Ps 25,4bc-5ab,8-9,10 i 14);
Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.
II czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan (1 Tes 3,12-4,2).

Słowa Ewangelii według św. Łukasza (Łk 21,25-28.34-36)
Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — I Niedziela Adwentu — 30.11.2014

I czytanie z Księgi Proroka Izajasza (63,16b-17. 19b; 64, 3-7).
Psalm Responsoryjny (Ps 80,2ac i 3b,15-16,18-19);
Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
II czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1, 3-9).

Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 13,33-37)

Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie”.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — I Niedziela Adwentu — 01.12.2013

I. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza (2, 1-5).
Psalm Responsoryjny (Ps 122, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9).; Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
II. czytanie z Listu do Rzymian (13, 11-14).

Słowa Ewangelii według św. Mateusza (Mt 24, 37-44)
Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.