Archiwa tagu: Pierwszy List do Koryntian

Czytania — V Niedziela Zwykła — 7.02.2016

I Czytanie z Księgi Proroka Izajasza (Iz 6, 1-2a.3-8).
Psalm Responsoryjny (Ps 138,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8);
Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
II czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 15, 1-11).

Słowa Ewangelii według św. Łukasza (Łk 5, 1-11)
Zostawili wszystko i poszli za Jezusem

Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — IV Niedziela Zwykła — 31.01.2016

I Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza (Jr 1,4-5.17-19).
Psalm Responsoryjny (Ps 71,1-6.15.17);
Refren: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.
II czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 12,31-13,13 (dłuższe) lub 1 Kor 13,4-13 (krótsze)).

Słowa Ewangelii według św. Łukasza (Łk 4,21-301)
Jezus odrzucony w Nazarecie

Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — III Niedziela Zwykła — 24.01.2016

I Czytanie z Księgi Proroka Nehemiasza (Ne 8,1-4a.5-6.8-10).
Psalm Responsoryjny (Ps 19,8-10.15);
Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.
II czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 12,12-30 (dłuższe) lub 1 Kor 12,12-14. 27 (krótsze)).

Słowa Ewangelii według św. Łukasza (Łk 1,1-4;4,14-21)
Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.

Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — II Niedziela Zwykła — 17.01.2016

I Czytanie z Księgi Proroka Izajasza (Iz 62,1-5).
Psalm Responsoryjny ( Ps 96,1-3.7-10);
Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
II czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian ( 1 Kor 12,4-11).

Słowa Ewangelii według św. Jana (J 2,1-12)
Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — Zesłanie Ducha Świętego — 24.05.2015

I. Czytanie z Dziejów Apostolskich (2, 1-11).
Psalm Responsoryjny (Ps 104,1ab i 24ac.29bc-30.31 i 34);
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
II. czytanie z Listu św. Pawła do Koryntian (12,3b–7.12–1).

Słowa Ewangelii według św. Jana (J 20,19–23)
Jezus daje Ducha Świętego

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — III Niedziela Wielkiego Postu — 8.03.2015

I czytanie z Księgi Wyjścia (20, 1-17).
Psalm Responsoryjny (Ps 19,8.9.10.11);
Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.
II czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian (3,18-22).

Słowa Ewangelii według świętego Jana (2, 13-25)

Zapowiedź Męki i Zmartwychwstania

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — VI Niedziela Zwykła — 15.02.2015

I czytanie z Księgi Kapłańskiej (13, 1-2. 45-46).
Psalm Responsoryjny (Ps 32,1-2.5 i 11);
Refren: Tyś jest ucieczką i moją radością.
II czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian (10,31-11,1).

Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1,40-45)

Uzdrowienie trędowatego

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — V Niedziela Zwykła — 8.02.2015

I czytanie z Księgi Hioba (7,1-4.6-7).
Psalm Responsoryjny (Ps 147A,1-2.3-4.5-6);
Refren: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.
II czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian (9,16-19.22-23).

Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1,29-39)

Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — IV Niedziela Zwykła — 1.02.2015

I czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa (18,15-20).
Psalm Responsoryjny (Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9);
Refren: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.
II czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian (7,32-35).

Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1,21-28)

Jezus naucza jako mający władzę

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — III Niedziela Zwykła — 25.01.2015

I czytanie z Księgi Proroka Jonasza (3,1-5.10).
Psalm Responsoryjny (Ps 25,4-5.6-7bc.8-9);
Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
II czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian (7,29-31).

Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1,14-20)

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — II Niedziela Zwykła — 18.01.2015

I czytanie z Pierwszej Księgi Samuela (3,3b – 10.19).
Psalm Responsoryjny (Ps 40,2 i 4ab.7-8a.8b-10);
Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
II czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian (6,13c-15a.17-20).

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 1, 35-42.)

Powołanie pierwszych uczniów

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — I Niedziela Adwentu — 30.11.2014

I czytanie z Księgi Proroka Izajasza (63,16b-17. 19b; 64, 3-7).
Psalm Responsoryjny (Ps 80,2ac i 3b,15-16,18-19);
Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
II czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1, 3-9).

Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 13,33-37)

Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie”.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata — 23.11.2014

I czytanie z Księgi Proroka Ezechiela (34, 11-12.15-17).
Psalm Responsoryjny (Ps 23,1–2a.2b–3.5.6);
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
II czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (15, 20-26. 28).

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 25,31–46)

Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: ‚Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie’.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: ‚Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?’.
Król im odpowie: ‚Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili’. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: ‚Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie’.
Wówczas zapytają i ci: ‚Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?’. Wtedy odpowie im: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili’. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — XXXII Niedziela Zwykła — 9.11.2014

I czytanie z Księgi proroka Ezechiela (Ez 47,1-2.8-9.12).
Psalm Responsoryjny (Ps 46,2-3.5-6.8-9);
Refren: Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła.
II czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (3, 9b-11.16-17).

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 2,13-22)

Mówił o świątyni swego ciała

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”. Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — XXXI Niedziela Zwykła — 2.11.2014

I czytanie z Księgi Hioba (19,1.23-27a).
Psalm Responsoryjny (Ps 27,1.4.7 i 8b i 9a.13-14);
Refren: W krainie życia ujrzę dobroć Boga.
II czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (15,20-24a.25-28).

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a)

Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o Ciało Jezusa. Zdjął Je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — Zesłanie Ducha Świętego — 8.06.2014

I czytanie z Dziejów Apostolskich (2,1-11).
Psalm Responsoryjny (Ps 104,1.24.29-31.34);
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
II czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (12,3b-7.12-13).

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 20,19-23)

Jezus daje Ducha Świętego

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzeki do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — VIII Niedziela Zwykła — 02.03.2014

I. Czytanie z Proroka Izajasza (49, 14-15).
Psalm Responsoryjny (Ps 62,2-3.6-7.8-9ab);
Refren: Refren: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza.
II. czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (4, 1-15).

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 6, 24-34)
Ufność w Opatrzność Bożą

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — VII Niedziela Zwykła — 23.02.2014

I. Czytanie z Księgi Kapłańskiej (19,1-2.17-18).
Psalm Responsoryjny (Ps 103,1-2.3-4.8 i 10.12-13);
Refren: Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
II. czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (3,16 – 23).

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 5, 38-48)
Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: ‚Oko za oko i ząb za ząb’. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: ‚Będziesz miłował swego bliźniego’, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — VI Niedziela Zwykła — 16.02.2014

I. Czytanie z Księgi Syracydesa (15, 15-20)).
Psalm Responsoryjny (Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34);
Refren: Refren: Błogosławieni szukający Boga.
II. czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (2, 6-10).

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 5, 17-37)
Wymagania Nowego Przymierza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: ‚Nie zabijaj’; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu ‚Raka’, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł ‚Bezbożniku’, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: ‚Nie cudzołóż’. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wy-łup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: ‚Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy’. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, narażają na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: ‚Nie będziesz fałszywie przysięgał’, ‚lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi’. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — V Niedziela Zwykła — 9.02.2014

I. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza (58, 7-10).
Psalm Responsoryjny (Ps 112,4–5. 6–7.8a i 9);
Refren: Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.
II. czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (2, 1-5).

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 5, 13-16)
Wy jesteście światłem świata

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — III Niedziela Zwykła — 26.01.2014

I. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza ( 8,23b-9,3).
Psalm Responsoryjny (Ps 27,1.4.13-14);
Refren: Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.
II. czytanie Początek Pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1,10-13.17).

Słowa Ewangelii według św. Mateusza (Mt 4,12-23)
Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Czytania — II Niedziela Zwykła — 19.01.2014

I. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza ( 49,3.5-6).
Psalm Responsoryjny (Ps 40,2 i 4ab.7-8a.8b-9.10);
Refren: Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
II. czytanie Początek Pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1,1-3).

Słowa Ewangelii według św. Jana (J 1,29-34)
Duch Święty spoczął na Jezusie

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: ‚Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie’. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”. Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ‚Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym’. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.