Archiwa tagu: święci

Życiorysy świętych, hagiografie.

13 września, Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i Doktora Kościoła

ChrysostomosJan urodził się ok. 347r. lub 349r. w Antiochii, jednym z największych miast ówczesnego świata. Był synem oficera cesarskiego. Wcześnie stracił ojca, ale matka zapewniła mu wszechstronne wykształcenie. Gdy miał 20 lat przyjął chrzest, a następnie wstąpił do stanu duchownego. Po śmierci matki (372r.) opuścił Antiochię i udał się na pustkowie, gdzie przez 4 lata prowadził surowe życie ascetyczne. Następnie powrócił do Antiochii, gdzie w 385r. przyjął święcenia kapłańskie.

Kiedy w 387r. w Antiochii wybuchły rozruchy przeciwko cesarzowi Teodozemu I Wielkiemu, a rozjuszony tłum zaczął rozbijać pomniki cesarza, Jan wygłosił tzw. Mowy wielkopostne, w których zganił popędliwość ludu, a równocześnie wstawiał się za nim. Wpłynął także na biskupa Antiochii, Flawiana, by ten osobiście wstawił się za swoim ludem u cesarza. Dzięki temu cesarz ogłosił amnestię i zakazał swojemu namiestnikowi represji. To zjednało Janowi wielką wdzięczność ludu i przydomek Złotousty (Chryzostom). Na jego kazania przybywały tłumy.

Gdy w 397r. zmarł patriarcha Konstantynopola, cesarz ofiarował ten urząd Janowi, który z wielkim zapałem pracował dla dobra swojej owczarni. Udało mu się pojednać ze Stolicą Apostolską biskupa Antiochii, Flawiana. Na swoim dworze zniósł wszelki przepych, jakim dotąd otaczali się jego poprzednicy i zachęcał swoje duchowieństwo do podobnych działań.

Lud zjednał sobie wspaniałymi kazaniami, jakie regularnie głosił, i troską o potrzeby zwykłych ludzi. Piętnował nadużycia, nie szczędząc także dworu cesarskiego. Wysyłał także misjonarzy na obszary objęte przez Arabów. Niektórzy jednak uznali działania patriarchy za radykalne i zaczęli opowiadać się przeciwko niemu. Najwięcej kłopotów przyniosło mu jednak to, że zaatakował w swoich kazaniach zbyt swobodne życie dworu cesarskiego, a zwłaszcza cesarzowej Eudoksji.

Z polecenia cesarzowej zwołano pod Chalcedonem synod, na którym przeciwnicy Jana usunęli go z urzędu patriarchy, a cesarzowa skazała go na banicję. Lud jednak tak gwałtownie wystąpił w jego obronie, że cesarzowa była zmuszona przywrócić mu wolność.

Niedługo potem cesarzowa kazała wystawić sobie pomnik przed katedrą Mądrości Bożej, gdzie urządzano krzykliwe festyny i zabawy, nie licujące ze świętym miejscem. Jan potępił to w kazaniu z całą stanowczością. W odwecie cesarzowa zwołała do Konstantynopola synod swoich zwolenników, który ponownie usunął Jana z urzędu patriarchy. Na mocy orzeczeń tego synodu w 404r. cesarzowa skazała Jana na wygnanie. Wśród szykan i niewygód prowadzono go do Pontu nad Morzem Czarnym. Jan zmarł w drodze, w mieście Comana, 14 września 407r.

Już w 428r. Kościół w Konstantynopolu obchodził doroczną pamiątkę św. Jana Chryzostoma, a w 438r. na żądanie jego patriarchy św. Proklusa cesarz Teodozy II nakazał sprowadzić relikwie Chryzostoma. 27 stycznia 438r. złożono je w kościele Dwunastu Apostołów w Konstantynopolu.

Św. Jan pozostawił po sobie ogromną spuściznę literacką: kanon liturgii świętej, liczne pisma teologiczne, kazania, mowy i szeroką korespondencję. Wyróżniał się przede wszystkim jako znakomity znawca pism św. Pawła Apostoła. Należy on obok św. Bazylego, św. Grzegorza z Nazjanzu i św. Cyryla Aleksandryjskiego do czterech wielkich doktorów Kościoła wschodniego. Papież Pius V w 1568r. ogłosił go doktorem Kościoła zachodniego

3 lipca, Święto św. Tomasza, Apostoła

Tomasz był jednym z dwunastu Apostołów. Nie znamy historii jego powołania. W Ewangelii pojawia się siedem razy, przy czym święci Marek, Mateusz i Łukasz wspominają o nim jedynie gdy podają imiona Apostołów.

Więcej informacji na jego temat dostarcza św. Jan, który nazywa go przydomkiem Didymos, co po grecku znaczy „bliźniak”. To właśnie od podaje historię niewierności Tomasza, która jest najczęściej przytaczanym faktem z jego życia.

Gdy Jezus po raz pierwszy po zmartwychwstaniu przyszedł do Apostołów zamkniętych w Wieczerniku, Tomasz był nieobecny. Kiedy więc uczniowie powiedzieli mu „Widzieliśmy Pana!”, odpowiedział im „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”. Po ośmiu dniach Jezus ponownie przyszedł do Apostołów i zwrócił się do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. W odpowiedzi Tomasz wypowiedział swoje wyznaniem wiary: „Pan mój i Bóg mój!”. A Jezus rzekł mu: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. (J 20, 24-29).

Św. Jan opowiada jeszcze o dwóch innych epizodach z życia tego Apostoła. Gdy Pan Jezus udał się do Betanii, aby wskrzesić Łazarza, zbliżył się do Jerozolimy, gdzie groziło mu niebezpieczeństwo ze strony kapłanów i uczonych w Piśmie. Wtedy to właśnie Tomasz zachęcał uczniów do pójścia razem z Jezusem do Betanii mówiąc: „Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć” (J 11, 16). Wynika stąd, że już wtedy był on całkowicie gotowy do przylgnięcia do Jezusa i złączenia swojego losu z Jego losem, aż do śmierci.

Mimo to nie obawiał się pytać. Podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus zapowiadał swoje bliskie odejście i mówił, że idzie przygotować miejsce dla uczniów, by także oni byli tam, gdzie On, i dodał: „Znacie drogę, dokąd Ja idę” Tomasz powiedział „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” (J 14, 4-5).

Pismo Święte nie podaje nam żadnych informacji na temat jego działalności apostolskiej. Zgodnie ze starożytną tradycją, Tomasz najpierw głosił Ewangelię w Syrii i Persji. Około 52r. po Chrystusie wylądował na zachodnim wybrzeżu Malabaru (zachodnie Indie) i założył tam siedem kościołów.

Poniósł śmierć męczeńską w 67r. w Calamina (miejscowość „Góra Św. Tomasza”, położona na jednym z przedmieść Madrasu) w Indiach. W III wieku jego relikwie przeniesiono do Edessy, potem na wyspę Chips, a w 1258r. do Ortony w Italii. Jest patronem m.in. Indii, gdzie znajduje się jego największe sanktuarium.

13 czerwca, Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, kapłana i Doktora Kościoła

Ferdynand Bulonne urodził się ok. 1195r. w rodzinie szlacheckiej w Lizbonie.

W wieku 15 lat wstąpił do zakonu augustianów. Z zainteresowaniem i zaangażowaniem oddawał się studiowaniu Biblii oraz ojców Kościoła. Silne wrażenie wywarło na nim wystawienie relikwii pierwszych pięciu misjonarzy franciszkańskich, męczenników z Maroka, co miało miejsce w 1220r. w Coimbrze. Zapragnął pójść w ich ślady, dlatego opuścił augustianów i wstąpił do franciszkanów, gdzie przyjął imię Antoni.

Jeszcze w tym samym roku został wysłany na misje do Maroka, skąd z powodu choroby zmuszony był wracać do kraju. Zamiast do Portugalii, na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych, wylądował na Sycylii. W 1221r. uczestniczył w kapitule generalnej franciszkanów w Asyżu, gdzie spotkał się ze św. Franciszkiem.

Po kapitule prowincjał Gracjan posłał go do pustelni w Montepaolo, w pobliżu Forli. Tam poproszono go o wygłoszenie kazania podczas święceń kapłańskich w Forli. Antoni przemówił prosto, zrozumiale, prostym językiem łacińskim i zachwycił wszystkich słuchaczy.

Niedługo potem otrzymał misję kaznodziejską od władz kościelnych. Od tej pory został wędrownym kaznodzieją. Przemierzał wioski i miasta we Włoszech i Francji, a jego działalność apostolska była tak intensywna i skuteczna, że powróciło do Kościoła wiele osób, które od niego przedtem się oddaliły. Obecnie jest uznawany za najwybitniejszego kaznodzieję XIII w.

Pracę kaznodziei potrafił łączyć z pełnieniem innych ważnych obowiązków w zakonie. Pod koniec 1223r. otrzymał od św. Franciszka nominację na profesora teologii. Został pierwszym nauczycielem teologii franciszkańskiej w zakonie i stworzył jej podstawy.

W latach 1224-1227 był kustoszem we Francji, a następnie prowincjałem w północnych Włoszech (1227-1230). W latach 1227-1229 napisał zbiór kazań niedzielnych, a później kazania o świętych, przeznaczone dla kaznodziejów oraz wykładowców studiów teologicznych zakonu franciszkańskiego. W 1230r. po zrzeczeniu się urzędu prowincjała, otrzymał od generała zakonu Jana Parentiego uprawnienia do głoszenia Słowa Bożego w całym zakonie.

Ze względu na swój stan zdrowia nie odbywał już podróży apostolskich i ograniczał się do głoszenia kazań na terenie Padwy. W 1231r. jako pierwszy kaznodzieja w historii przygotowywał tam wiernych do Świąt Wielkanocnych przez codzienne kazania wielkopostne i związane z nimi słuchanie spowiedzi. W kazaniach tych brały udział rzesze wiernych, sięgające podobno do 30 tys. osób.

Schorowany, zmarł 14 czerwca 1231r. Od dnia pogrzebu jego grób stał się miejscem licznych pielgrzymek, ponieważ dokonywały się tam liczne cuda. Św. Antoni został kanonizowany niespełna rok po śmierci 30 maja 1232r. Natomiast 16 stycznia 1948r. papież ustanowił go Doktorem Kościoła, nazywając go Doktorem Ewangelicznym.

5 czerwca, Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika.

Bonifacy urodził się około 673r. w Dewonshire, w Wessex (Anglia). Na chrzcie otrzymał imię Winfryd.

Jako młodzieniec wstąpił do zakonu benedyktynów, gdzie przyjął imię Bonifacy. Święcenia kapłańskie otrzymał ok. 30 roku życia, po czym został kierownikiem szkoły w opactwie w Nursling. Po pewnym czasie udał się na misje do Fryzji, dzisiejszych północnych Niemiec i Holandii. Szybko musiał jednak powrócić do swojego klasztoru, ponieważ wybuchła wojna między księciem Fryzów, a Frankami. Po śmierci opata Winbrecha został wybrany na jego następcę.

Bonifacy pragnął jednak ponownie wyruszyć na misje, dlatego w 718r. udał się do Rzymu, aby uzyskać poparcie papieża. Św. Grzegorz II dał mu listy polecające do króla Franków i do niektórych biskupów. 14 maja 719r. Bonifacy opuścił Rzym i udał się do Fryzji (Niemcy). Spotkał się tam ze św. Willibrordem, pod którego kierunkiem pracował około 3 lat. W tym czasie ochrzcił kilka tysięcy germańskich pogan. Potem udał się do Hesji, gdzie w 722r. założył klasztor benedyktyński w Amoneburgu.

W celu omówienia z papieżem organizacji stałej administracji kościelnej na terenie Niemiec, Bonifacy udał się ponownie do Rzymu. Grzegorz II udzielił mu święceń biskupich i dał mu pełnomocnictwa konieczne dla sprawniejszej akcji misyjnej.

Korzystając z uprawnień metropolity misyjnego, Bonifacy mianował biskupów w Moguncji i w Würzburgu, a także założył wiele placówek stałych, zależnych od tych biskupów oraz szereg klasztorów benedyktynów i benedyktynek. Papież św. Grzegorz III mianował go metropolitą-arcybiskupem z władzą mianowania i konsekrowania biskupów na terytorium Niemiec na wschód od Renu oraz swoim legatem na Frankonię i Niemcy.

Bonifacy uporządkował administrację kościelną w Niemczech. Ustanowił także biskupstwa w Passawie, Freising, Ratyzbonie (Regensburgu) i w Eichstätt oraz założył nowe biskupstwo w Fuldzie, które uważał za centrum i ośrodek swojej działalności misyjnej. W latach 745-747 papież podniósł do godności metropolii biskupstwa w Kolonii, Salzburgu i Moguncji.

Mając 80 lat Bonifacy po raz trzeci udał się na misje do Fryzji. W mieście Dokkum został napadnięty przez pogan i zamordowany 5 czerwca 754r. wraz z 52 towarzyszami. Został pochowany w Fuldzie. Swoją działalnością apostolską zasłużył na tytuł „apostoła Niemiec”, których jest patronem.

3 czerwca, Wspomnienie św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników

Karol Lwanga i jego towarzysze żyli w drugiej połowie XIX w. w Ugandzie (Afryka).

Od 1877r. pracowali w tym kraju misjonarze anglikańscy, a od 1879r. katoliccy – ojcowie biali, którzy zostali wysłani przez algierskiego kardynała Lawigerie. Szybko pozyskali oni uznanie na dworze królewskim, nawracając wielu na wiarę katolicką, tak że liczba wyznawców Chrystusa wzrosła do kilkunastu tysięcy.

Jednakże król Ugandy Mutesa I, nie chcąc rezygnować ze swoich licznych żon, przeszedł na islam. Od tej pory zaczęły się prześladowania chrześcijan. Misjonarze anglikańscy i katoliccy musieli opuścić Ugandę, jednakże nadal wspomagali oni młodych ugandyjskich chrześcijan.

W 1884r. zmarł król Mutesa I, a rządy krajem objął jego syn Mwanga I, który wypowiedział otwartą walkę wszystkim chrześcijanom przebywającym na terenie Ugandy. Pierwsze prześladowanie dotknęło misję anglikańską – zginęło 40 misjonarzy oraz biskup Hannigton, który został zamordowany 29 października 1885r. W tym czasie na katolicyzm nawróciła się grupa dworzan królewskich, a wśród nich Karol Lwanga – wódz plemienia Nagweya i przełożony królewskich paziów.

Urodził się on ok. 1860r. w Buddu (Singo). Gdy miał 20 lat, dzięki wujowi dowiedział się o misjonarzach. Z czasem poznał ich i uczestniczył w katechezach, a 15 września 1885r. przyjął chrzest. Od tej pory stał się gorliwym apostołem w swoim środowisku.

Kilka miesięcy potem został pojmany i osadzony w więzieniu, gdzie zdołał nawrócić i ochrzcić kilku współwięźniów. Razem z towarzyszami wielokrotnie stawał przed królem, który usiłował nakłonić ich do wyrzeczenia się wiary. Oni jednak trwali mężnie przy Chrystusie, a Karol podtrzymywał ich na duchu. W końcu król skazał ich na śmierć.

Karol Lwanga wraz z towarzyszami zginął 3 czerwca 1886r. w Namugongo. Według relacji świadków przebaczył swoim oprawcom, a innych zachęcał do wytrwania w wierze.

Łącznie w latach 1885-1887 w Ugandzie poniosło śmierć męczeńską ok. 150 katolików i 40 anglikanów.

Karol Lwanga i jego 21 towarzyszy męczenników zostało beatyfikowanych 6 czerwca 1920r., a kanonizowanych 18 października 1964r. W 1934r. papież Pius XI ogłosił Karola Lwangę patronem młodzieży i Akcji Katolickiej w Afryce.

29 maja, Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, zakonnicy

Julia Maria Ledóchowska urodziła się w wielodzietnej rodzinie hrabiowskiej 17 kwietnia 1865r. w Loosdorf koło Wiednia. Jej siostra Maria Teresa Ledóchowska, nazywana matką czarnej Afryki, założyła zgromadzenie sióstr klawerianek i została beatyfikowana w 1975r. Jej brat Włodzimierz Ledóchowski był jezuitą.

W 1883r. przybyła wraz z rodziną do nabytego przez ojca majątku w Lipnicy Murowanej koło Bochni. Mając 21 lat wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie, gdzie przyjęła zakonne imię Maria Urszula. Wyróżniała się gorliwością w modlitwie i umartwieniach.

W nowicjacie odkryła powołanie do wychowania młodzieży i opieki nad nią. Pierwszą profesję zakonną złożyła 28 kwietnia 1889r. Następnie pracowała w krakowskim internacie sióstr. W 1904r. jako przełożona domu kierowała internatem. Dwa lata później założyła pierwszy na ziemiach polskich internat dla studentek szkół wyższych. W 1907r. z dwiema siostrami w świeckim stroju wyjechała do pracy dydaktycznej w Petersburgu, gdzie objęła kierownictwo zaniedbanego polskiego internatu i liceum św. Katarzyny. Już w rok później została założona w Petersburgu autonomiczna placówka urszulańska.

Następnie przeniosła się do Finlandii, gdzie otworzyła gimnazjum dla dziewcząt. Podczas I wojny światowej apostołowała w krajach skandynawskich, wygłaszając odczyty o Polsce, organizowała pomoc dla osieroconych polskich dzieci. Jednocześnie rozrastał się nowicjat i dom zakonny w Szwecji. Pod koniec wojny przeniosła go do Danii, gdzie założyła również szkołę i dom opieki dla dzieci polskich.

W 1920r. wróciła do Polski. Osiedliła się w Pniewach koło Poznania, gdzie założyła zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane urszulankami szarymi, zatwierdzone przez papieża 7 czerwca 1920r. Matka Urszula wiele podróżowała, wizytowała poszczególne domy, kształtowała w siostrach ducha ewangelicznej radosnej służby. Zmarła 29 maja 1939r. w Rzymie.

Została beatyfikowana 20 czerwca 1983r., a kanonizowana 18 maja 2003r.

26 maja, Wspomnienie św. Filipa Neri, prezbitera

Filip Romulus Neri urodził się 21 lipca 1515r. we Florencji (Włochy).

Na jego duchowy rozwój w pierwszym okresie życia wielki wpływ wywarli florenccy dominikanie. Po przedwczesnej śmierci matki i starszego brata, mając 17 lat udał się do swojego bezdzietnego stryja w San Germano (dziś miasto Cassino) pod Monte Cassino, by przygotowywać się do zawodu kupca i odziedziczyć po nim znaczną fortunę. Podczas pobytu u stryja odwiedzał zakon benedyktynów na wzgórzu Monte Cassino, a szczególnie bliską jego sercu stała się dewiza benedyktyńska: „Nic nie przekładać ponad miłość do Chrystusa”.

Wkrótce zrezygnował z kupieckiej kariery, zrzekł się majątku i udał się do Rzymu, gdzie rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne. Jednocześnie pracował jako wychowawca dwóch synów w domu zamożnego florentczyka. Prowadził życie modlitwy i umartwienia, często modlił się w katakumbach św. Sebastiana. Odwiedzał także szpitale, gdzie pomagał chorym i potrzebującym pomocy.

Z czasem zaczął próbować leczyć także ich okaleczone dusze. Przerwał studia, aby cały swój czas poświęcić chorym i opowiadać im o miłości i miłosierdziu Bożym. Dzięki temu mógł rozszerzyć swoje apostolstwo na ulice i place, pójść do warsztatów i składów handlowych. Był jednym ze współzałożycieli Bractwa Trójcy Świętej dla opieki nad pielgrzymami i przytułkami dla chorych, które powstało w Rzymie w 1548r.

Idąc za radą, a raczej nakazem swego spowiednika w 1551r., w wieku 36 lat przyjął święcenia kapłańskie. Szybko stał się spowiednikiem i kierownikiem duchowym wielu mieszkańców Rzymu.

Praktyka konfesjonału przekonała go o katastrofalnie niskim poziomie wiedzy religijnej penitentów, dlatego zajął się ich religijnym dokształcaniem. Zaczął od kilku słuchaczy, których zgromadził w swoim mieszkaniu. Tak zostały zapoczątkowane zgromadzenia oratoryjne, które po kilku latach liczyły kilkanaście tysięcy uczestników. Oratorium było nowym sposobem modlitwy i życia chrześcijańskiego: mówiło się prosto – nie z ambony, ale w sposób „familiarny”, czytało się i rozważało Pismo św., żywoty świętych, pisma o tematyce ascetyczno-duchowej. Normalną praktyką było udzielanie głosu osobom świeckim, dzięki czemu mogli oni poczuć się potrzebni w Kościele. To budziło w nich zainteresowanie problemami Kościoła i ducha apostolskiego. Systematyczne wykłady z historii Kościoła prowadził późniejszy historyk i kardynał Cezary Baroniusz.

Osoby, które w spotkaniach urządzanych przez Filipa dopatrywały się niebezpieczeństwa, oskarżyły go, że sprzyja „nowinkom” niebezpiecznym dla wiary oraz tworzy sektę. Spowodowało to, że surowy papież Paweł IV zakazał Filipowi na pewien czas prowadzenia swojej działalności, a nawet na piętnaście dni odebrał mu prawo do spowiadania. Wkrótce jednak wszystko szczęśliwie się wyjaśniło, a papieże darzyli go zaufaniem, a nawet przyjaźnią.

Kiedy ćwiczenia oratoryjne objęły cały Rzym, Filip zorganizował grupę stałych współpracowników, a niektórych z nich przeznaczył do kapłaństwa. Stworzyli oni wspólnotę życia, która później dała początek nowemu zgromadzeniu, zwanemu oratorianami lub filipinami, które w 1575r. zatwierdził papież.

W uznaniu jego zasług, papież Grzegorz XIII chciał obdarzyć Filipa godnością kardynała, jednak ten jej nie przyjął. Ostatnie lata życia przeznaczył na pracę w konfesjonale i na rozmowy z przyjaciółmi do grona których należeli m.in.: św. Kamil de Lellis, św. Feliks z Cantalice, św. Jan Leonardi, św. Franciszek Salezy oraz św. Ignacy Loyola. Zmarł 26 maja 1595r. mając 80 lat.

Został beatyfikowany 11 maja 1610r., a kanonizowany 12 marca 1622 r.

22 maja, Wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy

Małgorzata Lotti (wł. Margherita, Rita jest zdrobnieniem tego imienia) urodziła się ok. 1380r. w rodzinie Antoniego i Amaty Lotti, ubogich górali w Rocca Porena, niedaleko Cascii (Umbria, Włochy).

Była jedynaczką – według podania miała być dzieckiem wymodlonym przez pobożnych rodziców. W wieku dwunastu lat została wydana za mąż za Paula Manciniego. Miała dwóch synów (Jakuba Antoniego i Pawła Marię), którzy odziedziczyli charakter po ojcu i sprawiali matce kłopoty wychowawcze.

Jej małżeństwo było bardzo nieudane. Jej mąż był porywczy i brutalny. Przysporzył jej wiele cierpienia, które cierpliwie znosiła. Za jej sprawą pod koniec życia poprawił swój charakter. Zginął zabity w porachunkach zwaśnionych rodów.

Jej synowie planowali pomścić śmierć ojca zgodnie z włoskim prawem wendety. Rita nie chciała, aby stali się zabójcami, dlatego prosiła Boga, aby do tego nie dopuścił, nawet gdyby miał zabrać ich z tego świata. Niedługo potem obaj młodzieńcy zmarli podczas epidemii. Po ich śmierci Rita chciała wstąpić do zgromadzenia augustianek w Cascii. Jej prośba została jednak odrzucona przez zakon, ponieważ Rita była kojarzona z trwającym wciąż sporem między dwiema rodzinami.

Postawiono jej pozornie niewykonalny warunek, że zostanie przyjęta gdy doprowadzi do pełnego pojednania i zakończenia tego sporu. Udało jej się tego dokonać i w wieku 36 lat wstąpiła do klasztoru św. Marii Magdaleny w Cascii. Ponieważ była analfabetką, została przyjęta do sióstr „konwersek”, których zadaniem była codzienna posługa w klasztorze.

Miała szczególne nabożeństwo do męki Pańskiej. Widziano ją nieraz, jak leżała krzyżem, zalana łzami. Kiedy pewnego dnia słuchała kazania o męce Chrystusa, prosiła gorąco Pana Jezusa, by dał jej zakosztować męki chociaż jednego ciernia, który ranił Jego przenajświętszą głowę. Jej prośba została wysłuchana. W czasie modlitwy poczuła nagle w głowie silne ukłucie. Na tym miejscu wytworzyła się bolesna rana, która zadawała jej nieznośne cierpienia przez 15 lat (aż do śmierci).

W całym swoim życiu odznaczała się posłuszeństwem, duchem modlitwy i cierpliwości. Zmarła na gruźlicę 22 maja 1457r. w Cascii.

Przy jej grobie działy się liczne cuda, dlatego kościół w Cascii, w którym została pochowana, stał się miejscem wielu pielgrzymek. Papież Urban VIII zatwierdził jej kult w 1628r. Jej uroczysta kanonizacja odbyła się 24 maja 1900r.

Św. Rita jest patronką w sprawach trudnych i beznadziejnych. W Polsce szczególnym miejscem jej kultu jest klasztor sióstr augustianek w Krakowie, gdzie w kościele św. Katarzyny przechowywane są jej relikwie.

16 maja, Uroczystość św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika

Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591 w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził z bardzo przywiązanej do religii katolickiej szlacheckiej rodziny. W latach 1606-1611 uczęszczał do jednej ze szkół jezuickich, prawdopodobnie w Wilnie, gdzie nauczył się m.in. sztuki wymowy i języka greckiego.

31 lipca 1611, w wieku 20 lat, wstąpił do zakonu jezuitów. Po dwóch latach nowicjatu złożył pierwsze śluby (1613), a następnie studiował filozofię na Akademii Wileńskiej (1613-1616). Ówczesnym zwyczajem jako kleryk został przeznaczony do pracy pedagogicznej w kolegiach jezuickich najpierw w Brunsberdze (Braniewie), w stolicy Warmii, a potem w Pułtusku.

W 1618 powrócił na Akademię Wileńską, aby kontynuować studia teologiczne, które ukończył przyjmując 12 marca 1622 święcenia kapłańskie. Rok później został dopuszczony do tak zwanej „trzeciej probacji” w Nieświeżu. Przez następne lata był rektorem kościoła w Nieświeżu i Wilnie, kaznodzieją, spowiednikiem, misjonarzem ludowym, prefektem bursy dla ubogiej młodzieży w Nieświeżu, kierował Sodalicją Mariańską mieszczan (1624-1630), prowadził konferencje z Pisma świętego i dogmatyki i był przełożonym nowo założonego domu zakonnego w Bobrujsku (1630-1633). Poza tym pracował także w Połocku, Warszawie, Łomży i Pińsku.

Jako misjonarz, ks. Andrzej obchodził zaniedbane wioski od domu do domu i nauczał, chrzcił, łączył sakramentem pary małżeńskie, wielu grzeszników skłonił do spowiedzi. Był niezmordowany w głoszeniu kazań i w spowiadaniu. Nazywano go apostołem Pińszczyzny i Polesia oraz nadano przydomek „łowca dusz — duszochwat”.

Pod wpływem jego kazań wielu prawosławnych przeszło na katolicyzm. Jego gorliwość w pracy duszpasterskiej była powodem wrogości chrześcijan wyznania prawosławnego. W czasie wojen kozackich przerodziła się ona w nienawiść i doprowadziła do jego męczeńskiej śmierci.

Gdy w maju 1657 Pińsk zajęli Kozacy, ks. Andrzej musiał uciekać z miasta i ukrywać się w okolicznych wioskach. Schronił się w Janowie, odległym od Pińska o ok. 30 km, a następnie we wsi Peredił. Gdy jej mieszkańcy dowiedzieli się, że jest poszukiwany, poprosili ks. Andrzeja, by uciekał. Użyczonym wozem udało mu się dojechać do wsi Mogilno, gdzie napotkał oddział Kozaków.

Został ujęty, był długo i na różne sposoby torturowany. Zginął śmiercią męczeńską 16 maja 165. Jego ciało przeniesiono do miejscowego kościoła, a potem jezuici przenieśli je do Pińska i pochowali w podziemiach kościoła klasztornego. Po latach zapomniano o miejscu jego pochówku.

16 kwietnia 1702 ks. Andrzej ukazał się rektorowi kolegium pińskiego i wskazał, gdzie w krypcie kościoła jest jego grób. Ciało znaleziono nietknięte, mimo że spoczywało w wilgotnej ziemi. Ponieważ za jego przyczyną zaczęły mnożyć się łaski i cuda, w 1712 podjęto starania o jego beatyfikację.

Niestety kasata zakonu jezuitów, wojny, a potem rozbiory przerwały je na długie lata. W 1819 w Wilnie ks. Andrzej ukazał się dominikaninowi o. Korzenieckiemu, któremu przepowiedział wskrzeszenie Polski (będącej wówczas pod zaborami) i to, że zostanie jej patronem. Zanim te zapowiedzi się spełniły, udało się doprowadzić do jego beatyfikacji, która odbyła się 30 października 1853.

Natomiast 17 kwietnia 1938, w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, został on uroczyście kanonizowany przez papieża Piusa XI. W tym samym roku jego relikwie zostały przewiezione z Rzymu do Polski i umieszczone w srebrno-kryształowej trumnie-relikwiarzu w kaplicy jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Znajdują się tam po dzień dzisiejszy.

16 maja 2002 ks. kard. Józef Glemp podczas Mszy świętej w Warszawie w sanktuarium narodowym wzniesionym ku czci św. Andrzeja Boboli uroczyście ogłosił go patronem Polski.

14 maja, Święto św. Macieja Apostoła

Św. Maciej został dołączony do grona Apostołów na miejsce Judasza, który zdradził Jezusa, a potem popełnił samobójstwo.

Jak podają Dzieje Apostolskie, wybrano go z grona tych, którzy towarzyszyli Jezusowi i Apostołom „przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba” (Dz 1,21-22). Nie był to jednak wybór przypadkowy, ale dokonany przy interwencji Ducha Świętego. Po wspólnej modlitwie dwóm kandydatom dano losy, a „los padł na Macieja”, któremu udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez nałożenie rąk.

Poza powyższym opisem jego powołania nie mamy o nim żadnych pewnych informacji. Tradycja Kościoła mówi, że miał on głosić Ewangelię najpierw w Judei, a potem w Etiopii i Kolchidzie. Śmierć męczeńską miał ponieść w Jerozolimie poprzez ukamienowanie. Klemens Aleksandryjski (zm. 215r.), najbliższy czasom św. Macieja podaje, że zmarł on śmiercią naturalną ok. 50r.

8 maja, Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski

Stanisław urodził się w Szczepanowie około 1030 roku.

Studiował prawdopodobnie w klasztorze benedyktyńskim w Tyńcu, a następnie za granicą w szkole katedralnej w Liege (Belgia) lub w Paryżu. Święcenia kapłańskie otrzymał około roku 1060. Biskup Lambert Suła mianował Stanisława kanonikiem katedry krakowskiej, a po jego śmierci (1070) Stanisław został wybrany jego następcą.

Dał się poznać jako pasterz gorliwy, ale i bezkompromisowy. Dzięki poparciu króla Bolesława Śmiałego wyjednał u papieża Grzegorza VII wskrzeszenie metropolii gnieźnieńskiej. Ponieważ król nieustannie brał udział w zbrojnych wyprawach, w kraju szerzył się rozbój i wiarołomstwo żon, a przez to rozbicie małżeństw i zamęt.

Gdy król w czasie wyprawy na Ruś przedłużał swój pobyt w Kijowie, mimo że rycerze błagali go, aby powracał do kraju, rycerze zaczęli go potajemnie opuszczać. Kiedy Bolesław wrócił do kraju, zaczął się okrutnie na nich mścić. Wtedy Stanisław jako jedyny miał odwagę upomnieć króla.

Ponieważ ten nic sobie z upomnienia nie czynił i dalej szalał, biskup rzucił na niego klątwę, tzn. wyłączył króla ze społeczności Kościoła, a przez to samo zwolnił od posłuszeństwa poddanych. Król uznał Stanisława za buntownika i skazał go na śmierć.

11 kwietnia 1079 Stanisław zginął w czasie odprawiania Mszy świętej w kościele na Skałce z rąk wojów lub — jak podaje Wincenty Kadłubek — z rąk samego króla. Duchowni ze czcią pochowali go w kościele św. Michała na Skałce a cały naród stanął przeciwko królowi. Opuszczony przez wszystkich, Bolesław musiał udać się na banicję, gdzie zmarł około 1081 roku, na Węgrzech. Dwa ostatnie lata król miał spędzić na ostrej pokucie w klasztorze benedyktyńskim w Osjaku, gdzie też miał być pochowany.

W 1088 przeniesiono relikwie św. Stanisława do katedry krakowskiej. Jego kult istniał od dawna. W wiekach XIII i XIV odegrał ważną rolę historyczną jako czynnik kształtowania się myśli o zjednoczeniu Polski. Wierzono, że w ten sam sposób – jak ciało św. Stanisława – połączy się i zjednoczy podzielone wówczas na księstwa dzielnicowe Królestwo Polskie. 8 września 1253 w kościele świętego Franciszka z Asyżu papież Innocenty IV dokonał kanonizacji Stanisława.

6 maja, Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

Święty Filip

Filip był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. W szeregu Dwunastu Apostołów wymieniany jest zawsze na piątym miejscu (Mt, 10, 3; Mk 3, 18; Łk 6, 14; Dz 1, 13).

Tak jak Piotr i Andrzej pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był uczniem Jana Chrzciciela, został powołany, gdy Jezus przebywał w Galilei. Jezus powiedział do Filipa „Pójdź za mną!”, a Filip nie tylko poszedł za Jezusem, ale przyprowadził ze sobą Natanaela, któremu rzekł „Chodź i zobacz”. Tych wiadomości o nim dostarcza nam Ewangelia św. Jana.

Filip był świadkiem cudownego nakarmienia rzeszy przez Pana Jezusa. To on powiedział wtedy do Pana Jezusa: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać” (J 6, 1.5-7). Do niego także zwracają się Grecy, którzy przybyli, aby oddać pokłon (Bogu) w czasie święta, z prośbą, aby mogli zobaczyć Pana Jezusa. Filip przekazał ich prośbę Andrzejowi, a potem razem poszli do Jezusa (J 12, 20-23).

Trzecia i ostatnia wzmianka o tym Apostole w Ewangelii św. Jana pojawia się w opisie Ostatniej Wieczerzy. Podczas niej Filip zwraca się do Chrystusa „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czyż nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec jest we Mnie?” (J 14, 8-10a). Ewangelista nie mówi nam, czy Filip pojął w pełni słowa Jezusa. Poświęcił Mu jednak całkowicie swoje życie.

Według tradycji po zesłaniu Ducha Świętego miał najpierw ewangelizować Grecję, a potem Frygię. Poniósł śmierć męczeńską w Hierapolis za panowania Domicjana (81-96) przez ukrzyżowanie bądź ukamienowanie.

Święty Jakub

Drugi z Apostołów — Jakub zwany Młodszym lub Mniejszym (dla odróżnienia od drugiego Apostoła Jakuba, zwanego Starszym) pochodził z Nazaretu. Był synem Marii, która była spokrewniona ze św. Józefem, mężem Matki Bożej; oraz Alfeusza, zwanego również Kleofasem. Jakub był rodzonym bratem św. Judy Tadeusza. Prawdopodobnie przyłączył się do Jezusa najpóźniej, ponieważ w katalogach Apostołów jest wymieniany na jednym z ostatnich miejsc.

Po zmartwychwstaniu Jezusa Jakub był przewodniczącym gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie. Podczas soboru apostolskiego zwołanego po śmierci Jakuba Starszego razem z innymi stwierdził, iż poganie mogą być przyjęci do Kościoła bez poddawania się wcześniej obrzezaniu (por. Dz 15, 13). To on jest autorem słynnego zdania, że wiara bez uczynków jest martwa. Św. Paweł nazywa go „kolumną Kościoła”, na równi ze św. Piotrem (por. Ga 2, 9). Św.

Jakub Młodszy został ukamienowany w 62r. Skazał go na śmierć najwyższy kapłan Annasz, syn Annasza opisanego w Ewangeliach, który wykorzystał przerwę między śmiercią prokuratora rzymskiego Festusa, a przybyciem jego następcy Albinusa.

3 maja, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki Polski

Tytuł „Królowej Polski” nadał Matce Bożej w XVII w. król Jan Kazimierz, po cudownej obronie Jasnej Góry oraz zwycięstwie odniesionym nad Szwedami, które przypisywano jej wstawiennictwu.

1 kwietnia 1656r. w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej król obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. Nie tylko ogłosił on Matkę Bożą szczególną Patronką Królestwa Polskiego, ale także ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej.

Szybko przyjęło się przekonanie, że najlepszym typem obrazu Królowej Polski jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który 8 września 1717r. został koronowany papieskimi koronami. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918r. Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta Królowej Polski, do której to prośby papież chętnie się przychylił (1920). Natomiast w 1962 papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką narodu polskiego.

2 maja, Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i Doktora Kościoła

Atanazy urodził się w 295r. w Aleksandrii. Z pochodzenia był Grekiem. Posiadał wszechstronne wykształcenie.

W młodym wieku podjął życie w odosobnieniu na pustyni egipskiej, gdzie spotkał swego mistrza — św. Antoniego Pustelnika.

W 319r. został wyświęcony na diakona przez biskupa Aleksandrii, św. Aleksandra i pełnił urząd jego sekretarza. Był autorem listu św. Aleksandra do biskupów, w którym poddał szczegółowej analizie i krytyce błędy Ariusza, dlatego został zaproszony na Sobór Nicejski (325). Podczas niego przyczynił się w głównej mierze do potępienia Ariusza przez ojców soboru.

Po śmierci biskupa Aleksandra, w 328r. Atanazy został wybrany na jego następcę. Przez cały okres pełnienia swojej posługi biskupiej walczył z herezją ariańską, która zyskała poparcie u kolejnych cesarzy rzymskich. Z tego powodu był pięciokrotnie skazywany na wygnanie. Po wydaniu piątego dekretu skazującego go na banicję lud stanowczo opowiedział się za swoim biskupem i zmusił cesarza do odwołania wyroku.

Św. Atanazy zmarł cztery lata później, w nocy z 2 na 3 maja 373r. Pozostawił po sobie liczne traktaty. W jednym z nich, „Żywocie św. Antoniego” dał podwaliny pod koncepcje życia zakonnego. W 553r. na Soborze Konstantynopolitańskim II zaliczono go do nauczycieli Kościoła.

1 maja, Wspomnienie świętego Józefa Rzemieślnika

Wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika ustanowił 1 maja 1955 papież Pius XII, w ten sposób nadał religijny charakter świeckiemu świętu pracy obchodzonemu na całym świecie od 1892.

Tego dnia Kościół akcentuje szczególną godność i znaczenie pracy, ponieważ rozumie i szanuje jej rolę w duchowym rozwoju człowieka. Praca wyzwala z człowieka najpełniej jego uzdolnienia, energię i inicjatywę. Jest szkołą wielu cnót osobistych i społecznych, takich jak wytrzymałość, solidarność, cierpliwość, męstwo, odwaga i ład, współpraca oraz współzawodnictwo.

Jako wzór i patrona na ten dzień Kościół stawia przed nami świętego Józefa, męża Maryi i opiekuna Pana Jezusa, który całe swoje życie spędził jako rękodzielnik i wyrobnik w ciężkiej pracy. Praca stała się dla niego źródłem uświęcenia, ponieważ wykonywał ją rzetelnie i traktował jako zleconą sobie od Boga misję na ziemi.

Także dla nas praca powinna być czymś co nas uświęca i pozwala nam na gromadzenie zasług dla nieba. Pamiętajmy, że Kościół wyniósł na ołtarze nie tylko wielu książąt, biskupów, papieży i zakonników, ale także zapobiegliwych ojców, dzielne matki, rzemieślników, żołnierzy i rolników.

29 kwietnia, Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i Doktora Kościoła, Patronki Europy

Katarzyna Benincasa urodziła się 25 marca 1347r. w Sienie (Włochy).

Już jako kilkuletnia dziewczynka była przeniknięta duchem pobożności – w wieku 7 lat złożyła Bogu w ofierze swoje dziewictwo, a w wieku lat 12 wbrew woli rodziców obcięła sobie włosy i zaczęła prowadzić życie pokutne.

Mając 16 lat wstąpiła do Sióstr od Pokuty św. Dominika (tercjarek dominikańskich) w Sienie i prowadziła tam surowe życie, które wypełniała modlitwa, pokuta i posługiwanie trędowatym. W wieku 20 lat była już mistyczką, a pod koniec karnawału 1367r. została mistycznie zaślubiona Chrystusowi.

Odtąd Katarzyna zaczęła przemawiać i pisać listy w imieniu Chrystusa do najznakomitszych osób ówczesnej Europy, zarówno duchownych, jak i świeckich. Ponieważ uznano to za rzecz niespotykaną, wezwano ją przed trybunał inkwizycji do Florencji. Sąd inkwizycyjny nie dopatrzył się żadnej herezji ani błędu, zarówno w jej wypowiedziach, jak i w jej pismach.

1 kwietnia 1375r. otrzymała od Chrystusa stygmaty. Umarła z wyczerpania 29 kwietnia 1380r. w Rzymie w wieku 33 lat.

Jej kult rozpoczął się zaraz po jej śmierci. 26 czerwca 1461r. Pius II uroczyście ją kanonizował. W 1866 ogłoszono ją patronką Rzymu, w 1939 patronką Italii, a w 1970 doktorem Kościoła. Papież Jan Paweł II ogłosił ją w 1999r. patronką Europy.

28 kwietnia, Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski

Wojciech urodził się ok. 956r. w Libicach (Czechy). Był szóstym synem Sławnika, spokrewnionego z dynastią saską, panującą wówczas w Niemczech. Według podań wyróżniał się pobożnością i szczodrobliwością.

W 972r. mając 16 lat został oddany pod opiekę biskupa Magdeburga św. Adalberta, który wiódł ascetyczny tryb życia, co wywarło duże wrażenie na Wojciechu. Po śmierci opiekuna Wojciech wrócił do Czech, gdzie w 982r. został wybrany na biskupa Pragi. Pełniąc swoją posługę opiekował się ubogimi, odwiedzał więzienia oraz targi niewolników.

Jako biskup był uzależniony od kaprysu możnych i władcy, miał też kłopoty z duchownymi, którzy łamali zasady swego stanu. Ponieważ jego napomnienia okazały się daremne, a złe obyczaje dalej się szerzyły, po pięciu latach rządów (983-988) postanowił opuścić swą stolicę. Udał się do Rzymu, gdzie papież nie zgodził się zwolnić go z obowiązków biskupich, ale pozwolił mu na pewien czas się od nich oddalić.

W 989r. Wojciech wraz z bratem Radzimem wstąpił do zakonu benedyktynów w Rzymie. Przebywał tam do 992r., gdy papież nakazał mu opuścić klasztor i wrócić do Pragi. Po powrocie do Czech założył nowy klasztor benedyktyński w Brzewnowie pod Pragą, zabrał się do budowy nowych kościołów oraz uzyskał książęcą zgodę na wprowadzenie dziesięciny, aby Kościołowi w Czechach zapewnić stałe dochody. Wysłał także misjonarzy na Węgry. Mimo tych sukcesów po niecałych trzech latach musiał uciekać z Pragi, gdyż wszedł w konflikt z możnym rodem Werszowców.

W maju 996r. synod w Rzymie nakazał Wojciechowi pod groźbą klątwy powrót do swojej stolicy. Ponieważ Czesi nie zgodzili się go przyjąć, późną jesienią 996 Wojciech udał się do Polski z postanowieniem oddania się pracy misyjnej wśród pogan. Wczesną wiosną 997r. wraz z bratem Radzimem wyruszył do Prus. Po drodze miał ufundować opactwa benedyktyńskie w Międzyrzeczu, Trzemesznie i w Łęczycy (Tum).

Dotarłszy na miejsce zorientował się, że Prusowie nie chcą nawrócenia, dlatego postanowił zakończyć misję i wrócić do Polski. W drodze powrotnej, 23 kwietnia 997r., o świcie, tuż po odprawionej Mszy św. zbrojony tłum Prusów otoczył misjonarzy i zabił Wojciecha.

Bolesław Chrobry wykupił jego ciało i sprowadził je najpierw do Trzemeszna, a potem uroczyście do Gniezna. Cesarz Otto III na wiadomość o męczeńskiej śmierci przyjaciela natychmiast poprosił papieża o jego kanonizację. Sylwester II jeszcze przed 999r. uroczyście ogłosił Wojciecha świętym. Wtedy także zapadła decyzja o utworzeniu w Polsce nowej, niezależnej metropolii w Gnieźnie, której patronem został ogłoszony św. Wojciech.

19 marca, Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Józef z Nazaretu był potomkiem króla Dawida, co wykazał w swojej Ewangelii św. Mateusz.

Mimo tak wysokiego pochodzenia nie posiadał żadnego majątku. Zarabiał na życie pracując jako stolarz i cieśla. Chociaż w ikonografii jest przedstawiany jako starzec, w rzeczywistości był młodzieńcem — poślubił Maryję mając około 30 lat. Czytaj dalej 19 marca, Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

4 marca, Święto św. Kazimierza, królewicza, patrona naszej parafii

Kazimierz urodził się 3 października 1458r. w Krakowie na Wawelu. Był drugim z kolei synem Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, córki cesarza Niemiec, Albrechta II Habsburga.

Jego rodzice byli bardzo pobożni: codziennie słuchali Mszy Świętej, pielgrzymowali do Częstochowy, ufundowali liczne kościoły i klasztory. Dbali także o katolickie wychowanie swoich dzieci, w którym obok m.in. literatury klasycznej, historii i filozofii, szermierki, jazdy konnej nie zabrakło także „ćwiczenia w pobożności i Bojaźni Bożej”.

Kazimierz wyróżniał się spośród swego rodzeństwa spokojnym i wrażliwym usposobieniem, zdolnościami i pracowitością oraz umiłowaniem spraw Bożych i modlitwy. Złożył ślub czystości, umartwiał swe ciało postami, noszeniem włosiennicy i spaniem na gołej ziemi. Żywił szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej, jeśli w nocy zastawał kościół zamknięty, modlił się przed jego drzwiami.

Gdy około 1471r. na Węgrzech wybuchł bunt przeciwko królowi Maciejowi Korwinowi, Kazimierzowi zaproponowano koronę św. Stefana. Wybór padł na niego, ponieważ jego starszy brat dopiero co został królem Czech. Ojciec Kazimierza chętnie przystał na tę propozycję i wysłał go wraz z 12 tysiącami żołnierzy na Węgry. Wyprawa zakończyła się niepowodzeniem, a królewicz wrócił do Polski.

Po powrocie do kraju Kazimierz został prawą ręką ojca, który upatrywał w nim swego następcę i wciągał go powoli do współrządzenia. Podczas dwuletniego pobytu ojca na Litwie królewicz pełnił funkcję namiestnika w Koronie (Polsce). Król planował ożenić syna z jedną z córek cesarza Niemiec Fryderyka III, jednak Kazimierz zdecydowanie odmawiał złamania ślubu czystości.

W 1483r. na wezwanie ojca udał się do Wilna, nie dotarł jednak na miejsce. Zmarł w drodze, 4 marca 1484r (w wieku 26 lat), z powodu gruźlicy, na którą od dłuższego czasu chorował.

W 1518 brat Kazimierza, król Zygmunt I Stary poprosił papieża o kanonizację królewicza. Trzy lata potem papież Leon X wyraził na to zgodę wydając stosowną bullę, która jednak zaginęła w drodze do Polski, dlatego uroczysta kanonizacja św. Kazimierza odbyła się dopiero w 1604r. za zgodą papieża Klemensa VIII.

14 lutego, Święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, Patronów Europy

Bracia Cyryl i Metody byli synami Leona, wyższego oficera garnizonu w Tesalonikach.

Starszy z nich, Metody urodził się między 815, a 820r, na chrzcie otrzymał imię Michał. Miał talent prawniczy, dlatego postanowił zostać urzędnikiem – pełnił funkcję zarządcy cesarskiego w jednej ze słowiańskich prowincji. Po pewnym czasie porzucił jednak karierę urzędniczą i wstąpił do klasztoru w Bitynii, gdzie przyjął imię Metody i został przełożonym.

Około 855r. dołączył do niego jego młodszy brat, Cyryl. Urodził się on w 826r., a na chrzcie otrzymał imię Konstanty. Odbył studia w Konstantynopolu, po czym został bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia. Jakiś czas potem prowadził w szkole cesarskiej wykłady z filozofii. Następnie udał się do klasztoru w Bitynii, gdzie przebywał wtedy Metody.

Na rozkaz cesarza Michała III, bracia udali się razem do kraju Chazarów na Krym, aby rozwiązać spory religijne między chrześcijanami, Żydami i Saracenami. Ich misja powiodła się, a oni zostali wysłani, aby głosić naukę Chrystusa Słowianom: najpierw Bułgarom, wśród których pracowali pięć lat, potem na Morawach, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę), ponadto Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Z Panonii (Węgier) bracia udali się do Wenecji, gdzie chcieli uzyskać dla swoich uczniów święcenia kapłańskie.

Zostali tam wrogo przyjęci. Oskarżono ich przed papieżem niemal o herezję, a oni sami zostali wezwani do Rzymu przez Mikołaja I. Wkrótce jednak papież zmarł, a jego następca Hadrian II przyjął ich bardzo serdecznie, kazał wyświęcić ich uczniów na kapłanów, a słowiańskie księgi liturgiczne uroczyście złożyć na ołtarzu w kościele Matki Bożej, zwanym Fatne.

Niedługo potem Cyryl wstąpił do jednego z greckich klasztorów. Zmarł na rękach swego brata 14 lutego 869r. Po jego śmierci Metody został arcybiskupem Moraw i Panonii (Węgier) oraz otrzymał uprawnienia legata, dzięki temu mógł kontynuować rozpoczęte z bratem dzieło, m.in. wprowadzić za aprobatą Rzymu obrządek słowiański.

Z tego powodu był ustawicznie krytykowany przez kler niemiecki, a szczególnie przez arcybiskupa Salzburga, który podczas synodu w Ratyzbonie uwięził go w jednym z bawarskich klasztorów. Metody spędził tam dwa lata (870-872) i został uwolniony dopiero po interwencji papieża Jana VII. Ponieważ nadal był nękany przez niemiecki kler, udał się do Rzymu, gdzie życzliwy mu papież potwierdził wszystkie nadane mu wcześniej przywileje oraz dał mu za sufragana biskupa Wikinga (miał urzędować w Nitrze). Powróciwszy na Morawy zmarł w Welehradzie 6 kwietnia 885r.

Święci Cyryl i Metody są powszechnie uważani za apostołów Słowian. Ich językiem w liturgii nadal posługują się prawosławni i grekokatolicy. W 1980r. papież Jan Paweł II ogłosił ich – obok św. Benedykta – współpatronami Europy.

10 lutego, Wspomnienie świętej Scholastyki, dziewicy

Święta Scholastyka urodziła się ok. 480r. i była siostrą bliźniaczką św. Benedykta z Nursji (środkowe Włochy), założyciela benedyktynów. Jej ojciec był właścicielem ziemskiej posiadłości.

Była bardzo związana ze swoim bratem – towarzyszyła mu w podróżach i naśladowała jego tryb życia, poświęcony Bogu. Gdy Benedykt założył pierwszy męski klasztor w Subiaco, Scholastyka założyła wspólnotę żeńską tuż obok, w Plombariola. Gdy musiał przenieść się na wzgórze Monte Cassino, ona utworzyła kolejny klasztor w jego pobliżu.

Raz do roku spotykali się na „świętych, krzepiących” rozmowach. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce w 542r. Trzy dni później, 10 lutego zmarła św. Scholastyka, a niedługo potem jej brat. Miała pewien wpływ na regułę świętego Benedykta – jej kobieca wrażliwość nieco złagodziła jego surową wizję, dzięki czemu powstała reguła spójnie łączy w sobie miłość i posłuszeństwo.

Święty Grzegorz Wielki określił ją jako „tę, która więcej umiłowała”.

6 lutego, Wspomnienie św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

Święty Paweł Miki i jego Towarzysze to pierwsi męczennicy z Dalekiego Wschodu. Paweł urodził się w 1565r. koło Kioto, był synem samuraja.

Mając 5 lat razem z rodzicami i całą rodziną przyjął chrzest, sześć lat potem rozpoczął naukę w kolegium jezuickim. W wieku 22 lat wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Po ukończeniu nowicjatu i odbyciu studiów przez długi czas był wędrownym katechistą na terenie całej Japonii. Przetłumaczył na język japoński i przygotował na piśmie główne prawdy wiary.

Przygotowywał się do przyjęcia święceń kapłańskich, kiedy w 1597r. wybuchły prześladowania. Chrześcijaństwo było wtedy w Japonii bardzo młode – pierwszy misjonarz w tym kraju, święty Franciszek Ksawery rozpoczął swoją działalność niecałe 50 lat wcześniej.

Święty Paweł Miki został aresztowany w Kioto i poddany torturom, po czym razem z innymi więźniami obwożono go po mieście z wypisanym wyrokiem śmierci. Wykorzystał on to do głoszenia zebranym nauki Chrystusa. Następnie umieszczono go w wiezieniu w pobliżu Nagasaki, wśród jego towarzyszy znalazło się 3 jezuitów, 6 franciszkanów i 17 tercjarzy franciszkańskich. Wszyscy oni zostali ukrzyżowani na wzgórzu w Nagasaki.

Świadkiem ich męczeństwa byli licznie zgromadzeni chrześcijanie, którzy modlili się razem z ukrzyżowanymi oraz poganie, którym święty Paweł Miki głosił z krzyża Chrystusa. Zachęcał także swoich Towarzyszy do wytrwania w cierpieniu. Męczennicy zginęli przeszyci lancami żołnierzy 5 lutego 1597r.

Zostali beatyfikowani w 1627r., a kanonizowani w 1862r.

5 lutego, Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy

Święta Agata urodziła się około 235r. w Katanii na Sycylii.

Po przyjęciu chrztu złożyła śluby dziewictwa. Pochodziła z zamożnej rodziny, wyróżniała się świetnym wykształceniem i niezwykłą urodą, dlatego zwróciła uwagę Kwincjana, namiestnika Sycylii, który zaproponował jej małżeństwo. Agata odrzuciła jego oświadczyny, co spowodowało, że Kwincjan ją znienawidził i zapragnął się zemścić.

W tym czasie trwały prześladowania chrześcijan zarządzone przez cesarza Decjusza i Agata została aresztowana. Oddano ją pod opiekę rozpustnej kobiety Afrodyzji, aby pozbawić ją dziewiczej niewinności. Ponieważ to się nie udało, skazano ją na tortury podczas których odcięto jej piersi. Na koniec położono ją na rozżarzonych węglach, aby spłonęła żywcem.

W tym momencie zatrzęsła się ziemia, co spowodowało że ludzie zaczęli się domagać zaprzestania męczenia Agaty. Przestraszony namiestnik uciekł, a widzowie ściągnęli ją z ognia. Mimo to niedługo potem, 5 lutego 251, zmarła.

Święta Agata jest jedną z najbardziej czczonych w chrześcijaństwie świętych. W Rzymie w ciągu 200 lat wybudowano ku jej czci aż trzy świątynie. Do jej grobu, aby uprosić zdrowie dla rodziców, pielgrzymowała między innymi święta Łucja. Agata ukazała się jej i przepowiedziała męczeńską śmierć.

31 stycznia, wspomnienie świętego Jana Bosco, kapłana

Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi, około 40 km od Turynu. Pochodził z rodziny piemonckich wieśniaków. Kiedy miał 9 lat, w tajemniczym widzeniu sennym Bóg objawił mu jego przyszłą misję.

Po ukończeniu szkół średnich został przyjęty do wyższego seminarium duchownego w Turynie. 5 czerwca 1841r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pół roku później (8 grudnia 1841) przypadkowo spotkał 15-letniego młodzieńca, sierotę, który był zupełnie opuszczony materialnie i moralnie. Skłoniło to Jana Bosko do podjęcia pracy wśród samotnej młodzieży: zaczął ją gromadzić, pomagał w znalezieniu pracy i dachu nad głową. Dbał także o ich rozwój moralny – uczył ich prawd wiary, a w niedzielę dawał okazję do wysłuchania Mszy świętej i przyjmowania sakramentów. Zajmował także młodzież rozrywką.

Aby zapewnić im stałą pomoc stworzył szkoły elementarne, zawodowe i internaty oraz założył dwie rodziny zakonne: Pobożne Towarzystwo św. Franciszka Salezego dla młodzieży męskiej – salezjanów (1859) oraz zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych dla dziewcząt (1872). Stosował nową metodę wychowawczą, tzw. „system uprzedzający” (zachowawczy), która nie jest oparta na stosowaniu przymusu, lecz odwołuje się do potencjału dobra i rozumu, jakie wychowanek nosi w swoim wnętrzu.

Cały swój wolny czas poświęcał na pisanie i propagowanie dobrej prasy i książek. Działalność wydawniczą rozpoczął od publikowania żywotów świątobliwych młodzieńców, by swoim wychowankom dać konkretne żywe przykłady i wzory do naśladowania. Rozwinął także szeroką działalność misyjną, posyłając swoich duchowych synów i córki do Ameryki Południowej.

Ma duże zasługi na polu ascezy katolickiej, którą uwspółcześnił i uczynił dostępną dla szerszych warstw wiernych Kościoła. Promował uświęcenie się przez sumienne wypełnianie obowiązków stanu i doskonalenie się przez uświęconą pracę.

Będąc tak aktywny, potrafił jednocześnie znaleźć czas na modlitwę i głębokie życie wewnętrzne. Był obdarzony niezwykłymi przymiotami charyzmatycznymi: uzdrawiał chorych, miał dar bilokacji, rozmnażania orzechów czy kasztanów jadalnych, czytania w sumieniach ludzkich oraz dar przepowiadania przyszłości jednostek, swojego zgromadzenia, dziejów Italii i Kościoła. Mimo to pozostał skromnym i pokornym człowiekiem.

Zmarł 31 stycznia 1888r. Został beatyfikowany 2 czerwca 1929r., a kanonizowany 1 kwietnia 1934r., w Wielkanoc.

28 stycznia, wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i Doktora Kościoła

Tomasz urodził się na zamku Roccasecca niedaleko Akwinu (Włochy) w 1225 r. W wieku 5 lat został oddany na naukę do opactwa na Monte Cassino. Opuścił je z nieznanych przyczyn i udał się do Neapolu, gdzie studiował na uniwersytecie, tam również zapoznał się z niedawno założonym zakonem dominikanów, do którego wstąpił pomimo sprzeciwu rodziny w wieku około 20 lat.

Odbył studia w Rzymie oraz w Kolonii, gdzie przyjął święcenia kapłańskie, następnie wykładał teologię na paryskiej Sorbonie. Stworzył własną metodę, w której najpierw wysuwał trudności i argumenty przeciw danej prawdzie, a potem je kolejno zbijał i dawał pełny wykład.

Po siedmiu latach powrócił do Włoch, gdzie między innymi prowadził wykłady na dworze papieskim Urbana IV (1261-1265) oraz pełnił funkcję papieskiego kaznodziei (1267-1268). W latach 1269-1272 ponownie przebywał w Paryżu, a następnie wykładał na uniwersytecie w Neapolu (1272-1274). W tym mieście zorganizował teologiczne studium generalne dla zakonu dominikanów.

Zmarł w drodze na sobór w Lyonie w opactwie cystersów w Fossanuova 7 marca 1274r.

Św. Tomasz był kaznodzieją, poetą, wielkim myślicielem, człowiekiem niezwykłej wiedzy i wielkiej świętości. Kilkakrotnie odmawiał propozycji zostania biskupem. Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii katolickiej, zwany tomizmem, przez co wywarł głęboki wpływ na ukierunkowanie zachodniej myśli chrześcijańskiej. Szczególną czcią otaczał Chrystusa Zbawiciela, zwłaszcza na krzyżu i w tajemnicy Eucharystii, a Matkę Bożą kochał synowską miłością.

Został kanonizowany 18 lipca 1323r. Święty papież Pius V ogłosił go 11 kwietnia 1567 piątym doktorem Kościoła zachodniego.

26 stycznia, Wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów

Tymoteusz i Tytus to obok św. Łukasza Ewangelisty dwaj najbliżsi i najbardziej zaufani uczniowie i współpracownicy św. Pawła Apostoła.

Tymoteusz pochodził z rodziny żydowsko-pogańskiej. Za zgodą ojca-poganina został wychowany w wierze mojżeszowej. Znał Pismo święte i często się w nim rozczytywał, wyróżniał się dobrymi obyczajami. Św. Paweł spotkał go w miasteczku Listra podczas swojej drugiej podróży misyjnej. Udzielił mu chrztu, a dla ułatwienia Tymoteuszowi pracy wśród rodaków poddał go obrzezaniu.

Św. Paweł często wysyłał go w trudnych i poufnych sprawach do poszczególnych gmin, które założył, m.in. do Koryntu, Filippi i Tesalonik. Wyznaczył go także na biskupa Efezu, ówczesnej metropolii Azji Mniejszej i stolicy rzymskiej prowincji. W czasie swoich podróży po Azji Mniejszej, Achai (Grecji) i do Jerozolimy św. Paweł zabierał go ze sobą do pomocy w posłudze apostolskiej. Tymoteusz dzielił także ze swoim mistrzem więzienie w Rzymie (Flp 2, 19-23).

W kanonie ksiąg Nowego Testamentu znajdują się dwa Listy do Tymoteusza (autorstwa św. Pawła). Tradycja głosi, że miał on ponieść śmierć męczeńską za czasów cesarza Trajana z rąk rozjuszonego tłumu pogańskiego, kiedy miał odwagę publicznie zaprotestować przeciwko krwawym igrzyskom. Natomiast Martyrologium Rzymskie podaje, że miał on występować przeciwko czci pogańskiej bogini Diany, która w Efezie miała swoje centralne sanktuarium. Możliwe, że obie przyczyny były powodem jego śmierci około 97r.

Do 1969r. św. Tymoteusz odbierał chwałę jako męczennik. Jednak od czasu ostatniej reformy liturgii czcimy go jako wyznawcę w przekonaniu, że ostatnie chwile życia Tymoteusz spędził nie jako męczennik, mimo że w latach swojego pasterzowania wiele musiał wycierpieć dla sprawy Chrystusa.

Tytus znany jest wyłącznie z listów św. Pawła. Pochodził z rodziny grecko-rzymskiej, zamieszkałej w okolicy Antiochii Syryjskiej. Tam spotkał Apostoła Narodów, który zabrał go do Jerozolimy i ochrzcił przed 49r. Tytus towarzyszył mu w podróżach i na soborze apostolskim w Jerozolimie.

Św. Paweł wysyłał go z delikatnymi misjami, m.in. do Koryntu. Nie pozwolił go obrzezać w przekonaniu, że jego praca apostolska będzie rozwijać się nie wśród Żydów, ale wśród pogan. W swoich Listach św. Paweł oddaje Tytusowi najwyższe pochwały. Jeden z listów z kanonu Nowego Testamentu skierował wyłącznie do niego.

Około 63r. św. Paweł ustanowił Tytusa biskupem gminy chrześcijańskiej na Krecie. Według podania miał on ponieść śmierć męczeńską mając 94 lata w mieście Gortyna na Krecie za panowania cesarza Domicjana (81-96). Od 1969r. Kościół zachodni (rzymski) oddaje mu cześć jako wyznawcy.

25 stycznia, Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”. „Kto jesteś, Panie?” — powiedział. A On: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić” (Dz 9, 4-6).

To spotkanie zmieniło życie Szawła, którego znamy jako św. Pawła z Tarsu, Apostoła Narodów.

Urodził się w żydowskiej rodzinie mocno przywiązanej do tradycji ok. 5-10r. w mieście Tars w Cylicji. Przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Stał się zdecydowanym przeciwnikiem wyznawców Chrystusa, ponieważ uważał ich za odstępców od judaizmu, a sam gorliwie strzegł tradycji. Był świadkiem ukamienowania św. Szczepana oraz prześladował kościół jerozolimski.

Gdy spotkał Jezusa jechał do Damaszku, gdzie miał zamiar pojmać wszystkich chrześcijan i przyprowadzić ich do Jerozolimy. Po tym spotkaniu Szaweł uwierzył i przyjął chrzest. Zmienił także swoje imię na Paweł.

Odtąd pracował na rzecz Kościoła Chrystusowego, wypełniając swoje powołanie, jak to zapowiedział Jezus: „… wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia” (Dz 9,15n).

Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem, w Rzymie, w 67r.

24 stycznia, Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i Doktora Kościoła

Franciszek Salezy urodził się 21 sierpnia 1567r. w Alpach Wysokich pod Thorens. Pochodził z zamożnej rodziny, był najstarszy z licznego rodzeństwa. W domu otrzymał głęboko katolickie wychowanie. W Paryżu studiował klasykę, teologię i zagadnienia biblijne, nauczył się także języka hebrajskiego i greckiego. Następnie na uniwersytecie w Padwie odbył studia prawnicze, które uwieńczył doktoratem.

W 1591r. odbył pielgrzymkę do Loretto, gdzie złożył ślub dozgonnej czystości. Po powrocie do domu odrzucił propozycję ojca, który chciał, aby rozpoczął karierę urzędniczą oraz ożenił się. Zamiast tego udał się do swojego biskupa i poprosił o udzielenie mu święceń kapłańskich, które otrzymał w 1593r.

W 1594r. za zgodą biskupa udał się w charakterze misjonarza do okręgu Chablais, aby umocnić w wierze katolików i spróbować odzyskać dla Chrystusa tych, którzy przeszli na kalwinizm. Odwiedzał wioski i zagrody wieśniaków. Miał dar nawiązywania kontaktu z ludźmi prostymi i umiał ich przekonywać. Na murach i parkanach rozlepiał zwięzłe wyjaśnienia prawd wiary w formie ulotek. W kontaktach między ludźmi wyznawał zasadę, że „Więcej much się złapie na kroplę miodu niż na całą beczkę octu”. W ten sposób miał odzyskać dla Kościoła kilkadziesiąt tysięcy kalwinów.

W 1599r. został mianowany biskupem pomocniczym, a w 1602r. biskupem Genewy. Swoją posługę rozpoczął od wizytacji 450 parafii swojej diecezji: niestrudzenie przemawiał, spowiadał, udzielał sakramentów świętych, rozmawiał z księżmi i nawiązywał bezpośrednie kontakty z wiernymi. Wizytował także klasztory, zreformował kapitułę katedralną, popierał Bractwo Nauki Chrześcijańskiej. Swój wolny czas poświęcał nauczaniu.

Stworzył nowy ideał pobożności – wydobył z ukrycia życie duchowe, wewnętrzne, praktykowane w klasztorach, aby „wskazywało drogę tym, którzy żyją wśród świata”. We współpracy ze św. Joanną Franciszką de Chantal założył nową rodzinę zakonną sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (wizytek), a w Paryżu spotkał się ze św. Wincentym a Paulo.

Zmarł nagle 28 grudnia 1622r. w Lyonie. Został beatyfikowany w 1661r., a kanonizowany w 1665r. Papież Pius IX ogłosił go doktorem Kościoła (1877), a Pius XI patronem dziennikarzy i prasy katolickiej (1923).

21 stycznia, Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

Św. Agnieszka pochodziła ze starego rzymskiego rodu. Była piękną dziewczyną i o jej rękę rywalizowało wielu zalotników. Ponieważ złożyła ślub czystości, odrzuciła ich wszystkich, mówiąc, że wybrała Małżonka, którego nie potrafią zobaczyć oczy śmiertelnika.

Wtedy zalotnicy oskarżyli ją, że jest chrześcijanką i doprowadzili przed sędziego. Nie uległa ani łagodnym namowom, ani groźbom tortur. Została odesłana do domu publicznego, jednak opuściła go nietknięta, gdyż żaden mężczyzna nie odważył się do niej zbliżyć. Ponieważ zalotnicy znowu podburzyli sędziego, została rzucona w ogień, z którego wyszła nietknięta, a następnie ścięta prawdopodobnie na stadionie Domicjana około 305r. Miała wtedy 12 lat.

Jej kult był bardzo żywy w starożytności – była wtedy jedną z najbardziej popularnych świętych. W dniu jej święta, w rzymskiej bazylice św. Agnieszki, zgodnie ze starym zwyczajem, święci się dwa białe baranki, z których wełny siostry benedyktynki wyrabiają paliusze, które papież nakłada co roku 29 czerwca (w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła) świeżo mianowanym metropolitom Kościoła katolickiego.

19 stycznia, Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842r. w Korczynie koło Krosna. Wzrastał w głęboko religijnej atmosferze.

W 1860r. wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu, a 17 lipca 1864r. przyjął święcenia kapłańskie. Następnie został skierowany na studia w Kolegium Polskim w Rzymie (1865r.), na których uzyskał doktoraty z teologii i prawa kanonicznego. Po powrocie do kraju w październiku 1869r. został wykładowcą teologii pastoralnej i prawa kościelnego w seminarium przemyskim, a w latach 1877-1899 był profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Był znakomitym kaznodzieją, prowadził działalność kościelno-społeczną, odznaczał się gorliwością i szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu, do Serca Bożego i Najświętszej Maryi Panny. Podczas pobytu w Krakowie wstąpił do III Zakonu św. Franciszka. W trosce o najbardziej potrzebujących oraz o rozszerzenie Królestwa Serca Bożego w świecie w 1894r. założył w Krakowie Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (sercanek).

Natchnienie i moc do pracy apostolskiej czerpał z modlitwy. W sposób szczególny troszczył się o podniesienie poziomu wiedzy duchowieństwa i wiernych, a także o ubogich i chorych. Popierał bractwa i sodalicję mariańską. Przeprowadził reformę nauczania religii w szkołach podstawowych. W 1899r. został biskupem pomocniczym, a 17 grudnia 1900r. ordynariuszem diecezji przemyskiej. W 1902r. urządził bibliotekę i muzeum diecezjalne, założył Małe Seminarium i odnowił katedrę przemyską.

Zmarł w Przemyślu 28 marca 1924r. w opinii świętości. Został beatyfikowany 2 czerwca 1991r., a kanonizowany 18 maja 2003r.